Allmän aktsamhet
Var försiktig och ta väl  hand om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skräp och ägodelar får generellt inte lämnas eller dumpas i fastighetens utrymmen eller på gården.

 

Visa hänsyn
Hemmet är för många en plats för vila och avkoppling. Försök därför visa hänsyn så att du inte stör dina grannar. Under vardagar mellan kl 22.00 till kl. 06.00 och övriga dagar d v s natt till lör-, sön- och helgdagar mellan 23-07 ska det vara så tyst att grannar kan sova ostört. Huset är lyhört vilket gör att musik, sång, dans och tunga steg hörs mellan lägenheterna. Om du ska ha fest, informera grannarna och be dem höra av sig ifall du skulle störa dem. En lapp i trappan om fest är ett sätt att visa omtanke, men inget frikort att vara högljud. Informera även grannar vid renovering som kan låta mycket och visa hänsyn på kvällar. Se vidare i föreningens stadgar §8.

 

Störningar
Om du blir störd av en granne så är det ditt ansvar att informera din granne om det. Knacka på och be din granne vänligt dämpa sig. Styrelsen kan hjälpa till att medla om din granne trots upprepade uppmaningar fortsätter störa. Under vardagar mellan kl 6.00 till kl. 22.00 och övriga dagar mellan kl 7.00 till kl 23 är det tillåtet att spela musik etc, men det finns gränser för ljudnivåer även inom dessa tider enligt lag. Hör av dig till styrelsen om du är osäker på vad som är rimligt. Fråga gärna dina grannar om du misstänker att du kanske stör dem. Det visar på omtänksamhet och är ofta uppskattat.

 

Säkerhet
Dörrar till entré, trappuppgångar och källare ska alltid hållas stängda och låsta för att förhindra obehöriga, inbrott och brand. Kontrollera alltid att dörrar stängs och låses ordentligt. Släpp inte in någon okänd person in i fastigheten och lämna inte ut portkod till okända. Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från Din lägenhet så vi kan nå dig.

 

Sparsamhet 
Värme och vatten betalas gemensamt. Spola därför inte med vatten i onödan och sänk värmen om lägenheten blir för varm istället för att öppna fönster. Stäng gärna av elementen om du reser iväg längre perioder. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen t.ex. tvättstuga/torkrum. 

 

Fasaden
Inget får monteras på fasaden eller utanför fönstren.

 

Trappuppgångar 
Trappuppgångar måste alltid vara fria för framkomlighet, det är även viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt. Placera aldrig något i trapphusen, inte ens hushållssopor även om det är för en kort stund. 

 

Grillning på balkongen
Kolgrill får under inga omständigheter användas. Föreningen tillåter dock att du grillar på balkongen med el- eller gasolgrill så länge du inte stör grannarna och följer lagstiftningen. Föreningen rekommenderar och föredrar att ni använder el-grill då den är säkrast och osar minimalt. Vill du ändå använda gasolgrill gäller speciella regler. Bestämmelser för hantering och förvaring av gasol finns i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor, se mer info. Gasolbehållare får vara max en P11 (26 liter) och måste förvaras utomhus. 

 

Tvättstuga
Föreningen har en tvättstuga i i källarplan. Boka med tvättkolv och max 1 pass åt gången. Tvätta inte utanför angivna tider då det kan störa nattsömnen för dina grannar. Efter avslutat pass rengör du tvättstugan enligt skrivna instruktioner. Placera även tvättkolv i parkerings-läge så du inte oavsiktligt står som bokad för samma datum nästa månad. Ingen förvaring av kläder får ske i tvättstugan.

 

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
Fungerande cyklar, barnvagnar och rullatorer får förvaras på gården i cykelställ, fungerande cyklar får även förvaras i cykelrummet i källaren. Cyklar, barnvagnar och rullatorer får under inga omständigheter förvaras i trapphusen med hänsyn till brandsäkerheten. Mopeder får endast förvaras i källare om de töms fullständigt på Bensin.

 

Sopor
Varje hushåll har skyldighet att följa "Lagen om källsortering". Soprum ska inte användas för större sopmängder, t ex vid flytt, renovering mm. Hushållssopor ska slängas i sophuset på gården. Avfall för får inte ställas på golvet i sophuset även om kärlen är fulla. Soppåsar med vanligt hushållsavfall skall vara väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsar så att någon kan komma till skada. Tömning av sopkärlen sker två gånger i veckan. Sopor får inte heller ställas ut i trapphusen innan de kastas i sophuset. Sortera efter uppsatta skyltar, felsortering kostar föreningen pengar.

 

Wellpapp och pappersinsamling
I sophuset finns speciella kärls för wellpapp och tidningar. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme och kostnader för tömning.  

 

Grovsopor
Skräp som t ex glas, frigolit och elektronik måste varje medlem själv transportera till återvinningscentralen. Ni kan även passa på att slänga soporna när återvinnings- bilen, ReTuren, finns i kvarteret. Schema hittar du på Sundbybergs stads hemsida.

 

Farligt avfall
Kemikalier, batterier, mediciner, rengöringsmedel, färg, lågenergi lampor, lysrör, motorolja, elektronik etc är exempel på farligt miljöavfall.Detta får du personligen lämna på återvinningscentralen.  Lämna du dem i sophuset riskerar du skada både människor och miljö.

 

Källare
I källare får förvaring av personliga tillhörigheter endast ske på avsedd plats. Inget brännbart eller explosivt material får förvaras i källare. Gångar skall av säkerhetsskäl vid brand och räddning hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare. Tänk på att det finns risk för vattenöversvämning i källare som kan skada din saker. Det är inte tillåtet att förvara saker på rör eller andra installationer, då dessa kan ta skada och medföra vattenskador eller dylikt.

 

Husdjur
Du är skyldig att se till att husdjur inte stör eller förorenar i fastigheten eller gården. Djur får ej rastas på gården.

 

Brevlådor

De boende som inte önskar erhålla reklam markerar det med postfackets grön/röda skylt. Egna skyltar och anslag är inte tillåtna och kommer att tas bort. Den som vill slippa adresserad reklam kan ansluta sig till registret "nix adressat". Gratistidningar lyder under tryckfrihetsförordningen och inte som reklam under marknadsföringslagen.

 

Parkering

Kölista finns för parkeringsplatserna på gården. Kontakta Nordstaden. Parkeringsplatsen får under inga omständigheter hyras ut i andra hand.

 

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador är dyra och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
Du bör ha en hemförsäkring med en särskild bostadsrättsförsäkring.

 

Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp, tapetsera, måla eller byta ut vitvaror i köket.
Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång.

Att visa hänsyn till sina grannar är en naturligt del när man bor i ett flerfamiljshus och när man genomför renovering är det till och med extra viktigt med hänsyn. Vid renovering så kan det uppstå störande ljud och därför är det viktigt att planera så att den typen av arbeten sker under dagtid, gärna vardagar. Om man vet om att det störande ljudet kommer hålla på ett tag är det bra att sätta upp information i trapphuset några dagar innan, så att grannarna får tid att planera för detta. 

När man renoverar behöver man naturligtvis bära in och bära ut saker via trapphuset. Viktigt är dock att man kontinuerligt städar upp trapphuset efter sig, så att boendemiljön för grannarna påverkas så lite som möjligt. Att täcka för exempelvis golv och väggar för att undvika skador är något som vi starkt rekommenderar. Om skador uppstår kan den som orsakat skadorna bli ersättningsskyldig.

Vid renovering blir det självklart en hel del byggsopor och ibland så läggs dessa sopor i stora säckar på gatan. Kom ihåg att dessa säckar skall forslas vidare skyndsamt och att lägenhetsinnehavaren är ansvarig att se till att detta görs.

Observera att endast godkända köksfläktar (Alliancefläktar) får kopplas in i husets ventilation. Huset har självdrag och kan inte hantera trycket som uppstår om fel typ av fläktar installeras. All renovering måste vara fackmannnamässigt utfört och följa gällande byggregler. Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig att veta vilka lagar och regler som gäller för din lägenhet. Från den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft.  Anlitar Du en elinstallatörer är Du skyldig att se till att den finns registrerad i Elsäkerhetsverkets register

 

Andrahandsupplåtelse
Om du vill låna eller hyra ut din lägenhet till någon annan krävs det att du har samtycke till det från bostadsrättsföreningen. Det är styrelsen i bostadsrättsföreningen som beslutar om tillstånd för andrahandsupplåtelse. Enligt Hyresnämnden, Sveriges Domstolar, riskerar en bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan samtycke eller tillstånd att ha förverkat sin bostadsrätt. 

 

Om Du ska flytta
Kontakta styrelsen angående vilka rutiner som gäller vid överlåtelse om du är osäker. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske.